پیش فاکتور پرداخت

* اطلاعات اين فرم را به شکل دقیق تکمیل نمائید و از صحت اطلاعات درج شده اطمینان حاصل نمائید.

تور ترکیبی ویژه (چشم پزشکی ESCRS 2019 پاریس-گشت توریستی سوئیس)

1566823

سوئیس

3

3

برای ثبت نهایی و پرداخت هزینه بر روی دکمه ثبت نهایی کلیک نمائید: