لیست تورهای کنگره های پزشکی

کنگره های پزشکی

سی و ششمین کنگره سالانه بین المللی چشم پزشکی ESCRS 2018

سی و ششمین کنگره سالانه بین المللی چشم پزشکی ESCRS 2018 هوایی

دیدن این تور
تور کنگره جهانی اندویورولوژی

تور کنگره جهانی اندویورولوژی هوایی

دیدن این تور
کنگره جهانی دندانپزشکی FDI

کنگره جهانی دندانپزشکی FDI هوایی

دیدن این تور
تور کنگره بین‌المللی اورولوژی  SIU

تور کنگره بین‌المللی اورولوژی SIU هوایی

دیدن این تور
تور کنگره سالانه انجمن امریکا ASRS 2019 کانادا-ونکوور

تور کنگره سالانه انجمن امریکا ASRS 2019 کانادا-ونکوور هوایی

دیدن این تور
تور کنگره جراحان کودک EUPSA 2019 Paris

تور کنگره جراحان کودک EUPSA 2019 Paris هوایی

دیدن این تور
تور کنگره اورولوژی UAA16 Japan

تور کنگره اورولوژی UAA16 Japan هوایی

دیدن این تور